OPŁATY NOTARIALNE

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT. Są to przede wszystkim:

 

§ podatek VAT (od taksy notarialnej);
§ podatek od czynności cywilnoprawnych;
§ podatek od spadków i darowizn;
§ opłata sądowa.
Pobrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (taksy notarialnej, podatków VAT, PCC i SiD, opłaty sądowej, itp.) prosimy o kontakt osobisty z kancelarią notarialną, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

NOTARIUSZ DOKONUJE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

 

§ sporządza akty notarialne;
§ sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
§ sporządza poświadczenia;
§ doręcza oświadczenia;
§ spisuje protokoły;
§ przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,
dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
§ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
§ składa wnioski o wpis w księdze w księdze wieczystej;
§ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.